EFOP 5.2.2

,,Transznacionális értékkutatás a népzene, a néptánc és a népművészet jegyében”

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE
CIFRA MŰHELY KöZHASZNU KULTURÁLIS EGYESÜLET

A PROJEKT CÍME
„TRANSZNACIONÁLIS ÉRTÉKKUTATÁS A NÉPZENE, A NÉPTÁNC ÉS A NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN”

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
48,3 MILLIÓ FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN)
100 %

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA
A közösségépítés és a hasznos szabadidő-eltöltés – a néptánc, népzene és a népművészet segítségével téma jegyében végezzük el a pályázat keretein belül együttműködő partnereinkkel és a kulturális antropológiai kutatást. A kutatásunk arra irányul a magyarországi, valamint a romániai, szlovákiai és horvát területen élő falusi- és városi területeken hogyan lehet hatékonyan közösséget építeni és humán fejlesztéseket végezni a néptánc, népzene és népművészetek alkalmazásával.

A pályázatban a humán szolgáltatások közül a gyermekjóléti, drogprevenciós, hajléktalansegítési, családsegítő, adósságkezelő, pszichológiai és művészeti ill. kreatív alkotó foglalkozások területén dolgozó szakembereket szólítjuk meg. Jelen kutatás során a kulturális identitás szerepét olyan értelmezési keretben vizsgáljuk, hogy az hogyan támogatja a társadalmi kohézió megteremtését, s elsősorban arra kérdezünk rá, hogy hogyan járul hozzá a kulturális identitás olyan társadalmilag közös tudás konstrukciójához, amely az egyéni és kollektív érdekek felismerésén, összehangolásán és az ennek érdekében való kooperálni tudáson alapul.

Ennek kapcsán több kérdés is fontossá válik:

• Az átalakuló kulturális identitás különböző szintjei milyen humán szolgáltatási célokat teljesítenek?

• Vannak-e, hol húzódnak, és miben megragadhatók az értékpreferenciák különbségei?

• Mennyire biztosítja a társadalmi csoportok széles körének bejutását, azaz mennyire képes a hátrányos külső feltételek hatását csökkenteni?

• Milyen mértékben strukturálja át a régió társadalmát?

• Mennyire képes közvetíteni az együttműködést segítő normákat a társadalom felé?

 

A projekt által célba vett romániai- és szlovákiai magyarlakta térségekben a humán szolgáltatások eredményességének különböző dimenziói mentén vizsgáljuk meg, mennyire felelnek meg ennek az elvárásnak. A 3 éves projekt alatt 18 szakmai műhelyt és 12 tanulmányutat valósítunk meg az alábbi témákban.

 

A szakmai műhelyek témái:

1. A kooperatív tevékenységszervezés online támogatási lehetőségei

2. A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával

3. Összefüggések az értékrend és zenei ízlés között

4. Művészeti gyakorlatok hatásvizsgálata

5. Mássággal való bánásmód – esettanulmányok

6. Bemeneti készségek, tudás, mentális státusz és kompetenciák vizsgálatai segítő szakmákra készülők hivatásszemélyiségének fejlesztéséhez

7. A népi motívumok hatása a befogadó értékrendszerére

8. Kommunikáció és konfliktuskezelés a csoportmunkában

9. Az alternatív és a hagyományos szolgáltatási módszerek hatásfoka

10. A többgenerációs tudásátadás lehetőségei a 21. században

11. Népi hagyományokat őrző közösségekhez tartozás mint kulturális védőfaktor

12. A szociális szakemberek értékválasztásainak preferenciái

13. A Steiner-féle eredeti koncepció és a mai pedagógiai gyakorlat viszonya a Waldorf-iskolákban Czitán Gabriella

14. Az élmény- és tevékenységközpontúság, konstrukciós játékok alkalmazásával

15. Kognitív folyamatok a szociális készségek hátterében

16. A testképet befolyásoló hatások vizsgálata

17. A zenei képességek összefüggése néhány kognitív alapkészséggel és az intelligenciával

18. Többgenerációs tanulás – 21. századi koedukáció

 

A tanulmányutak témái:

1. Élő közösség szervezésének jó gyakorlatai

2. A közösség biztonságának megteremtése, kapcsolathálók rendszere és működése

3. Alkotó tevékenységek különböző korosztályoknak

4. Mozgásos tevékenységek különböző korosztályoknak

5. A tudásátadás formái a népi műveltségben

6. A hagyományőrzés jó gyakorlatai

7. Közösségi ételkészítés helyi alapanyagokból

8. Egy egyházi intézmény társadalmi beágyazottsága

9. Közösségfejlesztés módszerei, fejlesztési koncepciók megismerése

10. Anyagi javak a közösségi tevékenységekhez, adománygyűjtések jó gyakorlatai

11. Közösségi nevelés, élménypedagógiai módszerekkel

12. Közösség érdekérvényesítésének jó gyakorlatai

A projekt célcsoportját képző szakemberek részére 3 alkalommal tervezünk kreatív kooperációs kompetenciafejlesztő tréninget a kutatás eredményei, valamint a szakmai műhelyek és tanulmányutak során megismert jó gyakorlatokra építve. Szituációs helyzetgyakorlatokkal, kreatív, dinamikus megoldási lehetőségek, egyéni erőforrások beazonosítása és használati lehetőségei kerülnek megvilágításra. Az egyén kevésbé erős oldalainak beazonosítása, kezelése is része az egyéni kompetencia feltérképezésnek. Mindez rendszerbe foglalva közvetlenül a humán szolgáltatások terén dolgozó szakemberek részére, közvetettem pedig a helyi társadalomra is jelentős hatást gyakorolhat. A hátrányos helyzetű csoportok tagjai 3 külföldi országban és hazánkban– akik a projekt eredményeiből részesülő célcsoportja – több lehetőséget kapnak a kapcsolathálójuk, műveltségük, motivációjuk és társadalmi szerepvállalásaik növelésére, tanulásra, a munkakeresésre, megoszthatják tapasztalataikat egymás közt. Ezzel hozzájárulunk a társadalmi felzárkózásuk elősegítéséhez, az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA
EFOP-5.2.2-17-2017-00069